Janey Clausen and Jane Megrdle

2023 Gross 81 – Janey Clausen, Net 76 – Jane Megrdle

2022 Gross 82 – Linda Schauer, Net 71 – Connie Sherman

2021 Gross 83 – Gail Campbell, Net 71 – Karen Erickson

2020 Gross 84 – Janey Clausen, Net 73 – Ralene Peters

2019 Gross 79 – Linda Schauer, Net 65 – Ann Martin

2018 Gross 84 – Ann Martin, Net 67 – Connie Sherman

2017 Gross:80 – Jackie Kline, Net:70 – Linda Schauer

2016 Gross:84 – Donna Barnard, Net: 63 – Carole Ericksen

2015 Gross: 80 – Denny Dalton, Net: 65 – Karen Erickson

2014 Gross: 81 – Ralene Peters, Net: 64 – Linda Gallimore

2013 Gross: 79 – Denny Dalton, Net: 68* – Jo Helms (* denotes scorecard playoff)

2012 Gross: 78 – Denny Dalton, Net: 67 – Joyce Heeter

2011 Gross: 79 – Karen Wilson, Net: 68 – Nat Wisneski

2010 Gross: 81 – Janey Clausen, Net 70 – Kou Melvin

2009 Gross 80 – Janey Clausen, Net 66* – Paula Michels (* denotes scorecard playoff)

2008 Gross 87 – Linda DeWitt, Net 65 – Elaine Nelson